echo 'The time is aa '.date( 'H:i:s', time() );

Användarvillkor

Carlsberg anser att våra ölvarumärken finns till för att erbjuda konsumenter förfriskning och ansvarsfull njutning. Produkterna bör konsumeras på ett ansvarsfullt sätt av vuxna personer, och missbruk bör undvikas.

Introduktion

www.somersby.se drivs av Carlsberg Sverige (vi, oss, vår/våra). Vi är registrerade i Sverige, organisationsnummer 556006-9980 och vårt kontor ligger på Evenemangsgatan 30, 169 03 Solna. Våra närstående bolag kan komma att driva eller bidra till denna Webbplats. Med närstående bolag menar vi samtliga våra dotter- eller holdingbolag, och alla dotterbolag till sådana holdingbolag.
Dessa användarvillkor (i kombination med de dokument som det hänvisas till häri) anger de villkor enligt vilka du får använda vår Webbplats, antingen som gästanvändare eller registrerad användare. Användning av vår Webbplats inkluderar åtkomst till, läsning av eller registrering för att använda vår Webbplats.

Läs gärna dessa användarvillkor noggrant innan du påbörjar din användning av vår Webbplats eftersom de kommer att tillämpas på din användning av vår Webbplats. Vi rekommenderar även att du läser vår integritetspolicy och cookiepolicy samt skriver ut en kopia av detta dokument för framtida referens.

Genom att få åtkomst till och använda vår Webbplats visar du att du samtycker till att bli bunden av dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Villkoren är ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss som bara kan ändras genom ditt samtycke. Villkoren bör läsas i kombination med andra tillämpliga villkor angivna nedan samt alla de detaljer som anges på vår Webbplats angående hur vår Webbplats fungerar och vilka tjänster som görs tillgängliga.

Om du inte samtycker till dessa användarvillkor bör du upphöra att använda vår Webbplats omedelbart.

Andra tillämpliga villkor
Dessa användarvillkor refererar till följande ytterligare villkor vilka även de är tillämpliga på din användning av vår Webbplats:

  • Vår integritetspolicy, som anger villkoren på vilka vi legitimerar vår behandling av de personuppgifter som vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller oss. Du garanterar att samtliga de uppgifter du lämnar till oss är korrekta.
  • Vår cookiepolicy, som ger information om cookies på vår Webbplats. Genom att använda vår Webbplats samtycker du till användningen av cookies på vår Webbplats.
  • Vår policy för godtagbar användning, anger vad som är ett tillåten respektive otillåten användning av vår Webbplats. När du använder vår Webbplats måste du agera i enlighet med denna policy för godtagbar användning.

Om du köper produkter från vår Webbplats kommer våra köpvillkor att tillämpas på köpet.

Ändringar av våra villkor och vår Webbplats
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande därom på vår Webbplats. Eftersom de ändringar som görs är bindande för dig bör du läsa den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar.
Vi kan komma att uppdatera och ändra innehållet på vår Webbplats från tid till annan. Observera däremot att innehållet på vår Webbplats kan komma att bli utdaterat och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det.
Vi lämnar ingen garanti för att vår Webbplats, eller något av dess innehåll, inte innehåller fel eller utelämnanden.

Få tillgång till vår Webbplats

Vår Webbplats är tillgänglig gratis.

Vi lämnar ingen garanti för att vår Webbplats, eller något av dess innehåll, alltid är tillgänglig utan buggar eller förhinder. Tillgången till vår Webbplats är inte konstant. Vi kan komma att upphäva, återta, avbryta eller ändra delar av, eller hela Webbplatsen utan föregående meddelande därom. Vi kommer inte kunna hållas ansvariga för att vår Webbplats av någon anledning inte är tillgänglig under en kortare eller längre period.
Du är ansvarig för att samtliga nödvändiga arrangemang för din tillgång till vår Webbplats är slutförda. Du förstår dessutom att vi inte kan eller kommer att lämna någon garanti för att innehållet på vår Webbplats är fritt från buggar, virus och/eller annat innehåll som har skadliga eller destruktiva egenskaper. Du är ansvarig för att använda dig av adekvata förfaranden och virusprogram (inklusive anti-virus och andra säkerhetsprogram) för att säkerställa dina särskilda preferenser för säkerheten och tillförlitligheten till tillhandahållande och mottagande av data.
Du är dessutom ansvarig för att säkerställa att alla de personer som har tillgång till vår Webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och föreskrifter samt efterlever dem.

Vår Webbplats riktar sig till personer bosatta i Sverige. Vi kan inte garantera att innehållet som finns tillgängligt på eller via vår Webbplats är lämpligt för eller tillämpligt för andra platser. Vi kan när som helst komma att begränsa tillgången till vår Webbplats eller andra tjänster eller produkter som beskrivs på vår Webbplats till andra personer eller geografiska områden. Om du väljer att besöka vår Webbplats när du befinner dig utanför Sverige, gör du så på egen risk.

Du får inte missbruka vår Webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, worms, logic bombs eller annat material som är uppsåtligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka bereda dig obehörig tillgång till eller störa den korrekta funktionen av vår Webbplats, och du får i synnerhet inte försöka kringgå säkerheten, manipulera, eller hacka dig in på eller på annat sätt störa vår Webbplats eller annat datorsystem, server, router eller någon annan internetansluten enhet. Överträdelser i detta hänseende kan leda till straffansvar. Vi kan från tid till annan komma att begränsa tillgången till hela Webbplatsen, eller specifika delar eller funktioner därav.

Registrering
När du ombeds att fylla i en registreringsblankett eller lämna andra uppgifter ska de uppgifter du anger vara sanna, korrekta och fullständiga. Informera oss omedelbart för det fall det sker en ändring av de uppgifter du lämnat till oss.

Om du ber om, eller får tillgång till, en kod för identifiering, lösenord eller annan typ av information som en del av våra säkerhetsförfaranden, måste du behandla den informationen konfidentiellt och du får inte avslöja den till någon utomstående part. Vi har rätt att när som helst inaktivera alla typer av koder för identifiering eller lösenord som du givits eller valt på egen hand om du enligt vår mening har misslyckats med att agera i enlighet med dessa användarvillkor.

Om du vet om eller misstänker att någon annan än du själv kan din kod för identifiering eller lösenord måste du genast meddela oss detta via GDPR@carlsberg.se.

Immateriella rättigheter
Såvida inget annat anges är det vi som äger eller är licensinnehavare av samtliga immateriella rättigheter på vår Webbplats och det material som är publicerat däri. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag över hela världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.
Vi är ägare eller licensinnehavare av de varumärken som förekommer på vår Webbplats och alla andra tillhörande handelsnamn, logotyper och enheter såvida inget annat anges.

Du får skriva ut en kopia av och ladda ner utdrag eller material från vår Webbplats endast för personligt bruk, och allt kopierat material måste innehålla samtliga meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt som förekommer däri. Du får inte justera de fysiska eller elektroniska kopior av vårt material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videofilmer eller andra audiosekvenser eller annat grafiskt material separat från någon medföljande text.
Ingen rättighet, ägande eller intresse som ingår i det nedladdade materialet eller mjukvaran överförs till dig genom sådan nedladdning eller kopiering. Du får inte använda materialet på vår Webbplats (inklusive reproduktioner annat än de som anges ovan, publikationer, ändringar eller distribution) utan att vi lämnat skriftligt samtycke därtill.

Vår status (och andra identifierade medarbetare) som författare av innehållet på vår Webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår Webbplats för kommersiella syften utan att vi eller våra licensgivare givit dig tillstånd därtill.
Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår Webbplats på ett sätt som bryter mot dessa användarvillkor kommer din rätt att använda vår Webbplats genast att upphöra, och om vi anser det nödvändigt måste du returnera eller förstöra samtliga kopior av materialet som du besitter.

Informationens exakthet
Den information som lämnas på vår Webbplats är enbart av generell karaktär. Vi kommer att använda oss av lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen på vår Webbplats är korrekt, men innehåll, kommentarer, recensioner och annat material som publicerats på vår Webbplats är inte avsett att ge råd om vilken tillit du kan ha till informationen. Du måste be om professionell hjälp eller specialistrådgivning innan du genomför, eller avstår från att genomföra, en åtgärd med utgångspunkt i innehållet på vår Webbplats.
Vi lämnar inga varken uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, komplett eller uppdaterad, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag åtar vi oss inget ansvar för förlust eller skada som orsakats av tilltro som givits till sådan information av dig eller någon till vilken du kommunicerat sådan information. Om du kommer över information som är felaktig på vår Webbplats får du gärna kontakta oss på GDPR@carlsberg.se så kommer vi, i den utsträckning vi delar din uppfattning, korrigera felet så fort vi kan.

Recensioner
Det ankommer på de som publicerar åsikter och recensioner på vår Webbplats ansvara därför och det är inte på något sätt ett uttryck för våra åsikter. Vi lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för sådana åsikter eller recensioner eller dess laglighet eller korrekthet, och vi frånsäger oss allt ansvar som kan kopplas till dem i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Tävlingar
Alla tävlingar som förekommer på eller marknadsförs på vår Webbplats ska överensstämma med dessa användarvillkor i den utsträckning de är tillämpliga på den aktuella tävlingen.

Länk till denna eller andra webbsidor
Vi kan från tid till annan komma att tillhandahålla länkar som ger dig tillgång till utomstående parters webbsidor i direkt anslutning till vår Webbplats. Vi har inte kontroll över sådana utomstående parters webbsidor och, såvida inget annat anges, har vi inte medverkat till sådana webbsidors innehåll. När du klickar dig vidare till dessa webbsidor lämnar du det område som kontrolleras av oss, så av den anledningen kan vi inte hållas ansvariga för problem som förekommer antingen genom dessa utomstående parters användning av dina uppgifter, våra webbsidors innehåll eller de produkter och tjänster som du erbjuds via dessa webbsidor.
Vi förbehåller oss rätten att, enligt våra önskemål, förbjuda att länkar från andra webbsidor förekommer i vårt material eller informationen på vår Webbplats.

Vårt ansvar
Även om vi hoppas att vår Webbplats är av intresse för användarna, frånsäger vi oss allt ansvar för alla uttryckliga eller underförstådda villkor, garantier eller andra utfästelser som skulle kunna anses gälla för eller följa av vår Webbplats eller något av dess innehåll i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi ansvarar inte för en användares förlust eller skada oavsett om det sker genom avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive underlåtenhet), lagbrott, eller annat, även om det varit förutsebart, uppstått under eller i samband med:

  • användning av, eller oförmåga att använda, vår Webbplats; eller
  • användning av, eller tillit till något innehåll på vår Webbplats.

Om du använder vår Webbplats som konsument kan vi inte hållas ansvariga för din förlust eller vinst, verksamhetsförlust, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

Om du använder vår Webbplats som företagskund kan vi aldrig hållas ansvariga för någon av följande situationer:

  • förlust av intäkt, försäljning, företag eller intäkter;
  • verksamhetsavbrott;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller försämring av rykte; eller
  • all typ av indirekt eller direkt förlust eller skada.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakats av virus, genomförd denial-of-service attack, eller annat tekniskt skadligt material som kan komma att skada din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat egenägt material som orsakats genom din användning av vår Webbplats eller din nedladdning av dess innehåll, eller på någon Webbplats anknuten därtill.

Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på de webbsidor som vår Webbplats länkar till. Sådana länkningar bör inte tolkas som ett av oss givet godkännande för innehållet på dessa webbsidor. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppkomma genom din användning av dem.
I den utsträckning det skulle vara olagligt att begränsa vårt ansvar i förhållande till dig kommer vi inte att göra det. Detta gäller exempelvis för skador som orsakats uppsåtligen.

Publicera material på vår Webbplats
Varje gång du använder dig av en funktion som gör det möjligt för dig att publicera material på vår Webbplats, eller ta kontakt med andra användare på vår Webbplats, måste du agera i enlighet med de utformningsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning:

Du garanterar att all typ av sådan publikation överensstämmer med dessa regler och att du ansvarar i förhållande till oss samt att du ska ersätta oss för varje typ av brott mot den garantin. Om du är en konsumentanvändare innebär detta att du är ansvarig för varje förlust eller skada som vi lider till resultat av ditt brott mot den garanti du lämnat.

Varje innehåll som du publicerar på vår Webbplats kommer att anses icke-konfidentiellt och generiskt. Du behåller full äganderätt till ditt innehåll, men du måste ge oss begränsad tillgång till att använda, lagra och kopiera detta innehåll och distribuera det och göra det tillgängligt för utomstående parter. De rättigheter du ger oss beskrivs i nästa sektion (Rättigheter du licensierar).
Vi kan komma att avslöja din identitet för utomstående parter som hävdar att det innehåll som du publicerat på vår Webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

Vi är inte ansvariga i förhållande till utomstående part för korrektheten eller innehållet i det innehåll som du eller någon annan användare publicerat på vår Webbplats.

Vi har rätt att radera allt innehåll som du publicerat på vår Webbplats om ditt innehåll enligt vår mening inte överensstämmer med de utformningsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning

De åsikter som andra användare publicerat på vår Webbplats avspeglar inte våra åsikter eller värderingar.
Du är ensamt ansvarig för att säkerställa och säkerhetskopiera ditt innehåll.

Rättigheter du licensierar
När du publicerar innehåll på vår Webbplats ger du oss evig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens att använda, återskapa, förbereda derivatverk av, visa och utföra det användargenererade innehållet i samband med de tjänster som tillhandahålls på vår Webbplats och andra medier inklusive marknadsföring av denna Webbplats.

Tillgänglighet
Vi är medvetna om behovet av att denna Webbplats är tillgänglig och enkel att använda oavsett teknologi eller förmåga.

Trots att vi strävar efter att uppfylla accepterade riktlinjer och standarder för tillgång och användande är det inte alltid möjligt att genomföra detta på alla Webbplatsens områden. Innehåll som tillhandahållits av utomstående parter och Webbsideanvändare kanske inte uppfyller dessa riktlinjer och standarder.

Vi arbetar ständigt med att förbättra möjligheten att få tillgång till och använda vår Webbplats. Om du hittar något som kräver förbättring eller är svårt att använda på vår Webbplats får du gärna kontakta oss.

Generellt
Formella juridiska underrättelser ska skickas till vårt lokala kontor angivet ovan och med attention till GDPR@carlsberg.se och bolagsjurist paula.ulander@carlsberg.se.

Underlåtenhet att påkalla en rättighet leder inte till att rättigheten förverkas. Du får inte överföra eller tillskriva de rättigheter som du tillförsäkras enligt dessa användarvillkor till någon annan.

Om någon del av dessa användarvillkor skulle bedömas vara ogiltiga enligt lag kommer alla andra delar av dessa användarvillkor bestå i dess ursprungliga form och fortsätta vara giltiga.

Dessa användarvillkor, dess innehåll och formulering är utformade i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister avseende dessa användarvillkor löses enligt svensk domstol.

Kontakta oss
Om du upplever problem med vår Webbplats eller om du vill lämna kommentarer får du gärna kontakta oss på GDPR@carlsberg.se.
Uppdateringar

Dessa användarvillkor uppdaterades senast maj 2018.