echo 'The time is aa '.date( 'H:i:s', time() );

Policy för godtagbar användning

Denna Webbplats www.somersby.se (Webbplats) drivs av Carlsberg Sverige (vi, oss, våra). Denna policy för godtagbar användning anger de villkor som gäller mellan dig och oss under tiden du kan komma att använda vår Webbplats. Denna policy för godtagbar användning är tillämpliga på alla användare och besökare av vår Webbplats.
Din användning av vår Webbplats innebär att du godkänner och samtycker till att efterleva samtliga de regler som anges i denna policy för godtagbar användning, som kompletterar våra användningsvillkorintegritetspolicy och cookiepolicy.

Vi är registrerade i Sverige under organisationsnumret 556006-9980 och vårt kontor ligger på Evenemangsgatan 30, 169 03 Solna. Våra koncernbolag kan från tid till annan komma att driva eller bidra till denna Webbplats. Med koncernbolag menar vi samtliga våra dotter- eller holdingbolag, och alla dotterbolag som dessa kan ha.

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Du får bara använda vår Webbplats för sådana syften som överensstämmer med lag. Du får inte använda vår Webbplats på något av följande sätt:

 • På något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lagstiftning eller förordning.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 • I syfte att på något sätt skada eller försöka skada minderåriga.
 • För att skicka, med vetskap motta, publicera, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med våra innehållsregler (se nedan).
 • För att överföra eller möjliggöra sändningen av oönskat eller obehörigt material för marknadsföring eller någon annan form av liknande uppmaning (spam).
 • För att medvetet överföra uppgifter eller skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojaner, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware eller annat skadligt program eller annan liknande kod utformad för att ha en negativ påverkan på driften av datorers mjuk- eller hårdvara.

Du godkänner också att:

 • Inte återskapa, duplicera, kopiera eller genomföra återförsäljning av någon del av vår Webbplats som skulle strida mot de regler som anges i våra användningsvillkor.
 • Inte obehörigen bereda dig tillgång till, störa, skada eller avbryta:
  • någon del av vår Webbplats;
  • någon av den utrustning eller de nätverk på vilka vår Webbplatsen lagras;
  • all typ av mjukvaror som används för att tillhandahålla vår Webbplats; eller
  • någon av den utrustning, de nätverk eller mjukvaror som ägs eller används av utomstående part.
   Inte dela innehåll från vår Webbplats där individer ingår som inte uppnått åldern där alkoholkonsumtion är tillåten i det land vilket de vistas.

INTERAKTIVA TJÄNSTER

Vi kan från tid till annan komma att erbjuda interaktiva tjänster på vår Webbplats inklusive, men inte begränsat till, bl.a.:

 • Chattrum.
 • Anslagstavlor.
 • Tävlingar.

I de fall vi erbjuder Interaktiva tjänster kommer vi att tillhandahålla tydlig information till dig om den typ av tjänst som erbjuds, om den är modererad och i vilken utsträckning den är modererad (inklusive om den styrs av mänsklig eller teknisk förmåga).
Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma potentiella risker för utomstående användare när de använder någon Interaktiv tjänst som erbjuds på vår Webbplats, och vi kommer att avgöra för varje enskilt fall huruvida det är lämpligt eller ej att använda moderering av den relevanta tjänsten (inklusive vilken typ av anpassning som bör användas) mot bakgrund av dessa risker. Vi har däremot ingen skyldighet att övervaka eller anpassa någon av de Interaktiva tjänster som vi erbjuder på vår Webbplats, och vi friskriver oss uttryckligen från all typ av ansvar för förlust eller skada som skapats till följd av en användares användning av någon Interaktiv tjänst som inte är i överensstämmelse med våra innehållsregler, oavsett om tjänsten är modererad eller ej.

I de fall vi modererar en Interaktiv tjänst kommer vi som utgångspunkt tillhandahålla dig med de uppgifter du behöver för att kontakta moderatorn för det fall en fundering eller svårighet uppkommer.

INNEHÅLLSREGLER

Dessa innehållsregler är tillämpliga på allt material som du publicerar på vår Webbplats (Bidrag), och varje typ av Interaktiv tjänst som är associerad med densamma.
Du måste agera i enlighet med andemeningen och utformningen av följande standarder. Dessa standarder är tillämpliga på varje del av alla typer av Bidrag, samt till dess helhet, och till varje tillägg till dessa regler eller villkor som tillhandahålls vid utlämnandet.
Bidrag måste:

 • Vara korrekta (i de fall de anger fakta).
 • Vara genuina i sin utformning (i de fall de anger åsikter).
 • Överensstämma med tillämplig lag i Sverige och i det land från vilka de publiceras.

Bidrag får inte:

 • Innehålla material som framstår som ärekränkning av en annan person.
 • Innehålla material som är anstötligt, attackerande, hatiskt eller skadligt.
 • Förespråka explicit sexuellt innehåll.
 • Förespråka våld.
 • Förespråka diskriminering avseende ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Förespråka oansvarig hantering eller användning av alkohol.
 • Överträda annans upphovsrätt, databasrättigheter eller rättigheter till varumärke.
 • Vara utformat så att det sannolikt vilseleder någon.
 • Utformas i strid med någon typ av rättslig skyldighet som tillerkänns en utomstående part, exempelvis en avtalsförpliktelse eller ett trohetslöfte.
 • Förespråka kriminella handlingar.
 • Vara hotfullt, missbruka eller inkräkta på någons rätt till privatliv, eller förorsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • Vara utformat så att det med sannolikhet kan komma att kränka, förarga, förlöjliga, avslöja eller irritera en annan person.
 • Användas för att agera i någons ställe, eller för att missbruka din identitet eller samhörighet med en annan person.
 • Ge intryck av att de härstammar från oss, om så inte är fallet.
 • Bistå, förespråka eller assistera olagliga handlingar, såsom (exempelvis) upphovsrättsbrott eller datormissbruk.

AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

Vi kommer efter eget skön att avgöra huruvida det skett ett brott mot denna policy för godtagbar användning genom ditt användande av vår Webbplats. När ett brott mot dessa regler har förekommit har vi rätt att vidta de åtgärder som vi anser är lämpliga.
Brott mot denna policy för godtagbar användning utgör ett väsentligt brott mot våra användningsregler vilken kommer leda till att du förbjuds från att använda vår Webbplats, och kan vidare resultera i att vi vidtar samtliga eller någon av följande åtgärder:

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av dina rättigheter att använda dig av vår Webbplats.
 • Omedelbar, tillfällig eller permanent radering av det material du publicerat på vår Webbplats.
 • Tilldela dig en varning.
 • Föra rättslig talan mot dig där vi kräver ersättning för samtliga kostnader på ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) som överträdelsen resulterar i.
 • Vidare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Lämna sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändigt att lämna.

Vi frånsäger oss ansvaret för de åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av denna policy för godtagbar användning. De åtgärder som beskrivs i dessa regler är inte uttömmande, varför vi kan komma att vidta andra typer av åtgärder om vi rimligen anser det vara nödvändigt.

ÄNDRINGAR AV REGLERNA FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING
Vi kan när som helst komma att revidera denna policy för godtagbar användning genom att ändra denna sida. Eftersom de ändringar som görs är rättsligt bindande för dig så förväntas du läsa den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar. Några av villkoren som anges i denna policy för godtagbar användning kan komma att ersättas av regler eller meddelanden som publiceras någon annan stans på vår Webbplats.

Uppdaterad maj 2018.