echo 'The time is aa '.date( 'H:i:s', time() );

Integritetspolicy

Carlsberg-koncernen är medvetna om att säkerheten kring dina personuppgifter är extremt viktig och vi åtar oss att respektera din integritet och att skydda dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur Carlsberg Sverige (Carlsberg, vi, oss, vår) använder dina personuppgifter och vilka åtgärder som vidtagits för att skydda dina uppgifter.

Denna integritetspolicy är tillämplig för dig om du köper varor från oss, tar del av tjänster från oss, deltar i våra evenemang eller tävlingar eller på annat sätt interagerar med oss, inklusive genom att använda någon av våra webbplatser eller genom att interagera med oss via sociala medier.
Avsätt en stund för att läsa igenom denna policy i detalj (samt vår cookiepolicy [infoga länk] samt användarvillkor [infoga länk], och andra dokument som det refereras till däri för det fall du använder en av våra webbplatser). Om du är en befintlig kund till oss kan det finnas ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter ditt avtal med oss. Vidare kan ytterligare information som särskilt beskriver de sätt på vilka vi skulle vilja använda dina personuppgifter samt möjligheten att välja eller välja bort sådan användning kan komma att tillhandahållas i samband med att vi samlar in personuppgifter från dig.

Denna integritetspolicy förklarar vår behandling av personuppgifter och omfattar följande områden:
1. Vilka personuppgifter som vi samlar in
2. Vad vi gör med dina personuppgifter
3. Hur vi använder cookies
4. Din användning av chattrum, anslagstavlor eller andra interaktiva forum
5. Hur vi skyddar dina personuppgifter
6. Dina rättigheter och hur du kan kontakta oss
7. Uppdateringar av denna policy

1 Vilka personuppgifter som vi samlar in
Vi kommer att samla in och behandla vissa av eller samtliga av följande kategorier av personuppgifter:

 • Information om dig ditt namn, adress, e-post adress, telefonnummer, användning av sociala medier, födelsedatum eller foto, eller information om din arbetsgivare och din position.
 • Din transaktionsinformation och köphistorik – information om köp och andra transaktioner du genomfört, inklusive sådana som skett via vår webbsida eller via andra kanaler, samt leveransadress och information om vilka produkter som köpts
 • Betalningsuppgifter – betalningsuppgifter som använts för att köpa produkter eller tjänster, exempelvis kredit-/kontokort och dess utgångsdatum
 • Information som vi samlar in om ditt deltagande i våra erbjudanden, tävlingar eller på våra evenemang – information som anges i din anmälningsblankett, inspelningar som du eller vi har gjort, information om dina gäster som bjudits med på erbjudanden och tävlingar som du deltagit i eller vunnit, eller annan information som kan relateras till ditt deltagande på evenemang, inklusive eventuella kost- eller assistanspreferenser
 • Information om dina intressen – information om eventuella hobbys eller aktiviteter som du ägnar dig åt eller information om dina personliga intressen
 • Information om referenser avseende marknadsföring – uppgifter om dina preferenser avseende marknadsföring och kommunikation som vi samlat in för att underlätta vår förmåga att avgöra vilka produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • Information om din användning av våra chattrum, anslagstavlor, sociala medie-plattformar eller andra interaktiva forum – inklusive de kommentarer, fotografier, videor eller annan typ av information som du publicerar online
 • Information från marknadsundersökningar – dina svar på marknadsundersökningar som vi genomfört
 • Vår korrespondens med dig – inklusive feedback, klagomål och kommentarer som du lämnat via telefon, e-post eller sociala medier, eller dokumentation av sådan kommunikation som skett online, i pappersform eller personligen mellan oss. Om du har kommunicerat med oss via telefon kommer vi att samla in information om det telefonnummer du använde för att ringa oss och annan information som samlats in genom att spela in samtalet
 • Kreditupplysning och anti-bedrägeri information – information som relaterar till din finansiella situation, din kreditvärdighet eller eventuellt brottsligt eller bedrägligt beteende som du eller en utomstående part har tillhandahållit
 • Teknisk information – inbegripet den ”Internet protocol” (IP)-adress som använts för att ansluta din dator till internet, eller dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och dess version, tidszonsinställningar, webbläsarens typ av plug in och dess version, operativsystem och plattform
 • Information om dina besök på våra webbsidor – inbegripet strömmen av the full Uniform Resource Locators (URL) till, genom och från våra webbsidor (inklusive datum och tid), produkter som du tittat på eller sökt efter, webbsidor du fått tillgång till, svarstider, felaktigheter vid nedladdning, hur länge du besökt vissa webbsidor, information om interaktion på webbsidan (exempelvis scrolling, klick och mussvep), samt metoder som använts för att lämna webbsidan

Personuppgifternas ursprung
Vi samlar in många av de personuppgifter som vi har om dig direkt från dig eller din interaktion med oss, våra webbsidor eller andra sociala media-sidor. Vi kan också komma att ta emot personuppgifter från andra källor, inklusive affärspartners, underleverantörer inom teknik- ekonomi eller leveranstjänster, marknadsföringskanaler, analytics-leverantörer, leverantörer av sökinformationstjänster, kreditratinginstitut, anti-bedrägeri databaser och andra utomstående parters databaser, inklusive sanktionslistor och företagsinformation samt sökmotorer.
Känsliga personuppgifter

I enlighet med dataskyddslagstiftning anses vissa kategorier av personuppgifter vara särskilt känsliga och behöver av den anledningen ett starkare skydd. Dessa kategorier inbegriper information om hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening eller din sexuella läggning samt genetiska och biometriska uppgifter. Information rörande fällande domar och åtal anses också utgöra känsliga personuppgifter enligt europeisk dataskyddslagstiftning.

I undantagsfall kommer vi att samla in och behandla sådana känsliga personuppgifter, till exempel när vi behandlar förfrågningar om särskild medicinsk eller funktionshinderanpassad assistans eller dina specifika kostpreferenser i samband med ditt deltagande i ett evenemang, vilken kan indikera dina religiösa tillhörighet, t.ex. halal eller kosher alternativ, eller om vi vidtar särskild bakgrundsundersökning av dig, vilket kan avslöja information om tidigare fällande domar. Vi hanterar dessa känsliga personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive enligt vad som beskrivs närmare nedan under avsnittet ”Vad vi gör med dina personuppgifter”.

2 Vad vi gör med dina personuppgifter
I enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning (Europeisk dataskyddslagstiftning) måste vi fastställa och informera dig om de lagliga grunder på vilka vi baserar vår användning av dina personuppgifter. Vid varje användning som nämns nedan anger vi för vilket ändamål vi använder och delar dem och den grund på vilken vi baserar vår användning. Du hittar en förklaring till varje punkt på sista sidan.
Beroende på hur du interagerar med Carlsberg kommer vi att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och hantera produkter och tjänster som du efterfrågat – För att agera i enlighet med de skyldigheter som följer av de kontrakt som ingåtts mellan dig och oss, inklusive hantering av leverans, genomförande eller avbrytande av beställning, för att ge dig den information, produkter och tjänster som du efterfrågat från oss, och för att meddela dig om eventuella ändringar av våra produkter eller tjänster
  Lagliga grunder: fullgörande av kontrakt, berättigat intresse (att möjliggöra för oss att fullgöra våra skyldigheter och att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig eller att meddela dig om ändringar av våra produkter och tjänster)
 • För att kommunicera med dig på ett effektivt sätt – För att besvara dina frågor, kommentarer, klagomål eller andra kommunikationer, inklusive frågor relaterade till våra produkter
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att göra det möjligt för oss att kommunicera med dig och erbjuda dig produkter och tjänster), rättsliga anspråk
 • För att övervaka och föra register över vår korrespondens med dig – För att övervaka vår kommunikation med dig, inklusive för att säkerställa tjänstens kvalitet, för att agera i enlighet med fastställda rutiner och för utbildningssyften
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster)
 • För att tillhandahålla marknadsföringsmaterial till dig – För att tillhandahålla dig information via post, e-post, telefon, SMS, eller marknadsföring online eller via sociala medier om produkter och tjänster som vi erbjuder i de fall sådana produkter eller tjänster liknar sådana som du redan köpt eller efterfrågat, eller där du samtyckt till att bli kontaktad för dessa syften. Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att marknadsföra utvalda affärspartners produkter och tjänster. När så krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke vid tillfället för insamlandet av dina uppgifter för att utföra någon av dessa varianter av marknadsföring. Vi kommer att ge dig möjligheten att avregistrera dig från eller inaktivera vidare kommunikation i elektronisk marknadsföring till dig eller så kan du när som helst välja bort denna kommunikation genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet “Kontakt” nedan
  Lagliga grunder: samtycke, berättigat intresse (att hålla dig uppdaterad om nyheter relaterade till våra produkter och tjänster)
 • För att förstå våra kunder, och för att utveckla och skräddarsy våra produkter och tjänster – Vi kan komma att analysera de personuppgifter vi har om dig i syfte att mäta eller förstå effektiviteten av den marknadsföring som vi skickar till dig och andra, samt för att leverera reklam som är relevant för dig. Vi kan komma att rapportera aggregerad information till våra annonsörer och lämna förslag och rekommendationer till dig, våra kunder och användare av våra webbplatser angående produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller dem
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att säkerställa kvalitén på våra produkter och tjänster, göra det möjligt för oss att förbättra våra produkter och tjänster samt erbjuda dig detta innehåll och våra tjänster på våra webbplatser)
 • För att genomföra våra erbjudanden och tävlingar – När du deltar i erbjudanden eller tävlingar, för att genomföra sådana erbjudanden och tävlingar, inklusive att underrätta dig ifall du har vunnit. Om du vinner ett pris kan vi, i enlighet med nationell rätt, göra dina och dina gästers personuppgifter tillgängliga på våra webbsidor och sociala media-sidor samt i pressutskick. Vi kan också komma att göra dessa uppgifter tillgängliga för utomstående parter som kan behöva informationen för att dela ut priset
  Lagliga grunder: rättsliga skyldigheter, fullgörande av avtal, berättigat intresse (att göra det möjligt att på tillfredsställande vis genomföra våra erbjudanden och evenemang)
 • För att genomföra våra evenemang – Om du deltar i ett evenemang som organiseras eller på annat sätt sponsras av oss, kan vi komma att använda dina personuppgifter, inklusive särskilda kostpreferenser, hälsoinformation och funktionshinderanpassad assistans i samband med arrangemang evenemanget
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att göra det möjligt för oss att genomföra våra evenemang och för att tillgodose och agera i enlighet med dina specifika preferenser och krav under våra evenemang), uttryckligt samtycke (om så krävs)
 • För att förebygga bedrägligt beteende – Vi och andra organisationer kan när som helst bereda oss tillgång till och använda oss av viss information för att förebygga bedrägerier i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lagstiftning och föreskrifter samt best practice. Om falsk eller felaktig information lämnas och ett bedrägeri upptäcks eller misstänks, kan information komma att lämnas till myndigheter och organisationer som bedriver verksamhet i syfte att förhindra bedrägeri och uppgifterna kan komma att registreras av oss eller dem
  Lagliga grunder: rättslig skyldighet, berättigat intresse (att säkerställa att du faller inom vår accepterade riskprofil och för att bistå vid förebyggandet av brott och bedrägeri), viktigt allmänt intresse
 • För att genomföra särskilda kontroller av dig, till exempel för ”känn-din-kund” eller kreditupplysning – Om du är en kund eller potentiell kund kan vi komma att använda dina personuppgifter för att genomföra särskilda kontroller i relation till dig (och dina förehavanden). I kombination med detta syfte kan vi komma att dela dina uppgifter med relevanta myndigheter inklusive kreditratinginstitut, statliga myndigheter och bedrägeriförebyggande myndigheter. Brottsbekämpande myndigheter kan också få tillgång till och använda sig av dessa uppgifter. Vi, och andra organisationer som har tillgång till och använder information som tillhandahålls från dessa myndigheter, kan också göra detta ifrån andra länder än det land i vilket du har din hemvist
  Lagliga grunder: rättslig skyldighet, rättsligt anspråk, berättigat intresse (att bistå vid förebyggande av brott och bedrägeri)
 • För att förbättra och hantera våra webbsidor, och säkerställa att dess innehåll är relevant – För att säkerställa att det bara är vuxna personer som uppnått den legala åldern för tillåten alkoholkonsumtion som besöker och använder sig av våra webbsidor; för att förbättra våra webbsidor samt säkerställa att dess innehåll presenteras på det, för dig och din dator, mest effektiva sättet; för att hantera våra webbsidor och för vår interna verksamhet, inklusive troubleshooting, dataanalys, tester av dataanalys samt för research-, statistik- och analyssyften; för att göra det möjligt för dig att delta i / anmäla dig till våra tjänsters interaktiva funktioner; som del av våra insatser för att hålla våra webbsidor säkra; för att säkerställa att innehållet på våra webbsidor presenteras på det, för dig och din enhet, mest effektiva sättet, vilket kan inbegripa överlämnande av dina uppgifter till affärspartners, tjänsteleverantörer, samt analytiker och leverantörer av sökmotorer
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att göra det möjligt för oss att hantera våra webbplatser samt tillhandahålla dig våra webbplatsers innehåll och tjänster), rättslig skyldighet
 • För att omorganisera och göra ändringar i vår verksamhet – För det fall vi:
  (i) blir föremål för förhandlingar angående försäljning av vår verksamhet eller en del därav till utomstående part; (ii) säljs till en utomstående part; eller (iii) genomgår en omorganisation, kan vi komma att överföra vissa av, eller samtliga, dina personuppgifter till en relevant utomstående part (eller dess rådgivare) som en del av en due diligence till syfte att analysera det då aktuella säljförslaget eller omorganisationen. Vi kan också behöva överföra dina personuppgifter till denna omorganiserade enhet eller utomstående part efter försäljningen eller omorganisationen för att de ska kunna använda uppgifterna för de ändamål som anges i denna integritetspolicy
  Lagliga grunder: berättigat intresse (att göra det möjligt för oss att ändra vår verksamhet), rättslig skyldighet
 • För att agera i enlighet med legala skyldigheter – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att agera i enlighet med våra legala skyldigheter vilket kan inbegripa delning av dina personuppgifter med tredje parter, inklusive försäkringsgivare, domstolsväsendet och/eller lagstiftande organisationer eller brottsbekämpande myndigheter i samband med begäranden, rättsliga processer eller undersökningar av sådana parter var som helst i världen eller när så krävs.
  Lagliga grunder: rättsliga skyldigheter, rättsliga anspråk, berättigat intresse (att samarbeta med brottsbekämpande och lagstiftande myndigheter)
  Om du har några frågor om de legala grunder vi stödjer oss på, var vänlig kontakta oss via de uppgifter som anges i avsnittet ”Kontakt” nedan.
  Utlämnande av dina uppgifter
  Utöver de utomstående parter som nämns ovan, kan vi dessutom komma att avslöja dina personuppgifter till våra koncernbolag, dvs. våra dotterföretag, vårt moderföretag och dess dotterföretag, som kan använda dessa i samband med något av de ändamål som anges ovan. Vi kommer också att dela med oss av dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer (exempelvis leverantörer av marknadsförings-, IT- eller administrativa tjänster) som kan komma att behandla dem för vår räkning för något av de ändamål som anges ovan.
  Vi avslöjar inte information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan komma att erbjuda dem en samlad mängd information om våra användare (till exempel kan vi när som helst informera dem att 500 män under åldern 30 har klickat på deras annons). Vi kan också använda sådan samlad information för att hjälpa annonsörerna nå den målgrupp som de vill nå (till exempel kvinnor i ett visst geografiskt område). Vi kan komma att använda de personuppgifter som vi har samlat in från dig för att göra det möjligt för oss att agera i enlighet med våra annonsörers önskemål genom att visa deras annonser för den specifika målgruppen.

3 Hur använder vi ”cookies”?
Våra webbsidor använder cookies för att skilja dig från våra andra användare. De hjälper oss att ge dig en bra upplevelse under tiden du använder vår webbsida och säkerställa att innehållet är relevant för dig. För att lära dig mer om vår användning av cookies ber vi dig läsa vår Cookiepolicy.

4 Din användning av chattrum, anslagstavlor och andra interaktiva forum
Vi erbjuder chattrum, anslagstavlor eller interaktiva områden där besökare kan posta kommentarer eller information för våra besökares nöje. Om du deltar i ett chattrum, en anslagstavla eller annat interaktivt område där personuppgifter kan publiceras på vår webbsida bör du, utöver denna integritetspolicy, läsa igenom våra regler för dessa chattrum innan du använder dig av dem eftersom dessa regler kommer att tillämpas på dig. Som du vet kommer allt det som du publicerar online vara tillgängligt för hela världen. Vi lämnar inga garantier och antar oss inga skyldigheter i förhållande till sådan information som du frivilligt publicerar.

5 Hur vi skyddar dina personuppgifter
Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras i, en destination utanför EU/EES]. De kan också behandlas av personal som agerar utanför EU/EES som jobbar för oss eller för någon av våra tjänsteleverantörer. Sådan personal kan vara engagerad i, bland annat, fullgörandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter eller tillhandahållandet av stödtjänster.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi innehar om dig kommer inte att lagras under längre tid än vad som är tillåtet enligt lag och kommer bara att lagras så länge det är nödvändigt för att erbjuda dig efterfrågade produkter, tjänster eller information, eller för något annat syfte som anges under rubriken ”Vad gör vi med dina personuppgifter” ovan.

Till exempel kan vi komma att samla in vissa transaktionsdetaljer och korrespondens tills preskriptionsfristen för eventuella anspråk förknippat med transaktionen löpt ut, eller för att agera I enlighet med tillsynskrav gällande lagringen av sådana uppgifter.
Överföring av dina uppgifter utanför EES

När vi överför dina personuppgifter från ett område inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till ett område utanför EES kan vi behöva ta till specifika ytterliga åtgärder för att skydda de aktuella personuppgifterna. Vissa länder utanför EES har av EU-kommissionen ansetts erbjuda väsentligen likvärdigt skydd för personuppgifter som det skydd som uppnås genom den dataskyddslagstiftning som gäller inom EES, och av den anledningen krävs inga ytterligare säkerhetsåtgärder för att överföra personuppgifter till dessa jurisdiktioner. Vad gäller överföring till de länder som inte erhållit detta godkännande kommer vi att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som kommer att överföras med hjälp av, exempelvis, de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausulerna eller bindande företagsregler, i enlighet med tillämpliga legala krav.

Kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet “Kontakt” nedan om du vill se en kopia av de specifika säkerhetsåtgärder som tillämpas på överföringen av dina personuppgifter.

Vad gör vi för att skydda personuppgifter?
Vi kommer vidta samtliga relevanta åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Om vi givit dig (eller om du själv valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av våra webbplatser är du skyldig att hålla det lösenordet hemligt. Vi ber dig att inte dela med dig av lösenordet med någon annan.

Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera något komplett skydd för de personuppgifter du lämnat på våra webbplatser – varje överföring sker på egen risk. När vi tagit emot dina uppgifter kommer vi att tillämpa strikta procedurer och säkerhetsåtgärder för att försöka förhindra obehörig åtkomst till desamma.
Vad gäller för länkar som leder till andra webbsidor?

Våra webbsidor och webbsidor för sociala media-fans innehåller från tid till annan länkar till och från webbsidor tillhörande våra partners nätverk, dotterföretag och andra utomstående parter. Om du vill följa en länk som leder till någon av dessa webbsidor bör du vara medveten om att dessa webbsidor har sina egna integritetspolicyer och att vi inte kan åläggas skyldigheter vad gäller dessa policyer. Du bör därför läsa dessa policyer innan du lämnar personuppgifter på dessa webbsidor.

6 Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Marknadsföring
Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyfte. Vanligtvis kommer vi att informera dig eller be om ditt samtycke (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller lämna ut dina uppgifter till en utomstående part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förbjuda sådan behandling genom att fylla i särskilda avsnitt i de blanketter vi använder för att samla in dina uppgifter eller genom att avregistrera dig på så sätt som anges i de mejl som vi skickar till dig i marknadsföringssyfte. Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss via GDPR@carlsberg.se.

Uppdatera information
Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. För att hjälpa oss med detta bör du informera oss om det sker någon förändring av de personuppgifter du lämnat till oss genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet ”Kontakt” nedan.

Dina rättigheter
Om du befinner dig inom EES-området under tiden du interagerar med oss kan du, under särskilda omständigheter, ha rätt att kräva att vi:

 • tillhandahåller dig ytterligare information angående hur vi använder och behandlar dina personuppgifter;
 • tillhandahålla dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig;
 • korrigera felaktigheter och komplettera de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • radera personuppgifter som vi inte längre har grund för att behandla;
 • begränsa det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter under tiden vi bedömer en förfrågan som du framfört.

Du har dessutom, under särskilda omständigheter, rätt att:

 • ta tillbaka ditt samtycke till sådan behandling som sker baserad på ett, från dig, tidigare lämnat samtycke;
 • be oss att på elektronisk väg överföra de av dina personuppgifter som du lämnat till oss och som vi fortfarande innehar, till en utomstående part;
 • invända mot all typ av behandling av personuppgifter som vi utför baserat på förekomsten av ett “berättigat intresse” eller ett ”allmänt intresse”, såvida vårt intresse för behandling väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter; och
 • när som helst invända mot direkt marknadsföring (inklusive profilering som sker för sådana syften).

I det fall det krävs för att skydda ett allmänt intresse (t.ex. förebygga eller upptäcka brott) och våra intressen (t.ex. upprätthållande av tystnadsplikt enligt lag), kan dessa rättigheter bli föremål för undantag och i vissa fall är de inte tillämpliga i det land där du befinner dig.
Har du rätt att utöva dessa rättigheter så kan du göra det genom att kontakta oss via GDPR@carlsberg.se.
Skulle du inte vara nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt bemötande av ditt eventuella utövande av dessa rättigheter, så har du rätt att framställa klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.
Kontakt
Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy välkomnas och ska skickas till GDPR@carlsberg.se.

7 Uppdateringar av denna policy
Ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbsida och, där så är lämpligt, skickas till dig via e-post. Vänligen läs igenom denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar eller ändringar.
Denna integritetspolicy uppdaterades senast i maj 2018.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
Detta är de huvudsakliga lagliga grunderna som vi använder för att rättfärdiga vår användning av dina personuppgifter:
Samtycke: om du har samtyckt till vår användning av dina uppgifter (ett samtyckesformulär kommer att ha visats för dig relaterat till varje sådan användning)

Fullgörande av avtal: när dina uppgifter är nödvändiga för att ingå eller fullgöra vårt avtal med dig.

Rättslig skyldighet: när vi behöver använda dina uppgifter för att efterleva vara rättsliga skyldigheter.
Berättigade intressen: när vi använder dina uppgifter för att uppnå ett berättigat intresse och våra skäl för att använda uppgifterna väger tyngre än nackdelar för skyddet av dina personuppgifter.

Detta är de huvudsakliga lagliga grunderna som vi typiskt sett använder för att rättfärdiga vår användning av Särskilda Kategorier av Personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser:
Rättsliga anspråk: när dina uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, försvara, bedriva eller framställa ett krav mot dig, oss eller en utomstående part.

För ett viktigt allmänt intresse: behandling är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

Uttryckligt samtycke: du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”Kontakt” ovan. Om du gör detta, kan vi komma att bli oförmögna att tillhandahålla vara produkter eller tjänster som kräver användning av sådana uppgifter.